Fonden Vranum Bakkehus
Vranum Bakkehus
- midt i naturen
Fundats for Fonden Vranum Bakkehus

I. Fondens navn, formål og hjemsted

1.
Fondens navn er Fonden Vranum Bakkehus.
Fondens stifter er FDF Viborg 1.

2.
Fondens formål er at eje, drive og udleje Vranum Bakkehus beliggende Vejlevej 62,
8800 Viborg (matr. nr. 10 m. fl. Vranum By, Almind), idet uddeling udelukkende kan ske
til FDF-kredse, spejderkorps og lignende organisationer, samt personer med tilknytning
til FDF Viborg 1.

3.
Fondens hjemsted og værneting er Viborg.

II. Fondens formue m.v.
4.
Fondens kapital udgør ejendommen matr. nr. 10 m. fl., Vranum By, Almind, beliggende
Vejlevej 62, 8800 Viborg til kontant værdi i henhold til den offentlige vurdering pr. 1.
oktober 2005, kr. 890.000.
Grundkapitalen udgør kr. 500.000, idet fondens bestyrelse er berettiget til i forbindelse
med stiftelsen at optage lån, således at der til enhver tid er en friværdi svarende til
grundkapitalen på kr. 500.000.
Fondens indtægter består af lejeindtægter fra ejendommen, eventuel rente og udbytte
af fondens kapital, samt eventuelle gaver og donationer.
Det bestemmes ved fondens stiftelse, at FDF Viborg 1 til stedse kan leje ejendommen
uden betaling af leje.
5.
Fondens bestyrelse udarbejder hvert år i forbindelse med godkendelse af årsrapport et
budget for driften for det kommende år og fastsætter her prisniveau for udlejning af
ejendommen.

III. Anvendelse af fondens indtægt m. v.

6.
I forbindelse med vedtagelse af årsrapporten, jfr. § 9, afgør fondens bestyrelse, hvor
stor en del af fondens årlige nettoindtægt og/eller rådighedskapital, der skal benyttes til
uddelinger og/eller hensættelser.
Ved fastsættelse af rådighedsbeløbet er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at der er
fornødne midler til vedligeholdelse af ejendommen, ligesom bestyrelsen kan overføre
beløbet til næste regnskabsår til senere uddeling.
Årets overskud/rådighedskapital udbetales til støtte af aktiviteter i FDF Viborg 1, og
såfremt der i denne kreds ikke er støtteberettigede aktiviteter, da til andre FDF-
aktiviteter.

IV. Bestyrelsen.

7.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhægtigt
og uberygtede.
2 medlemmer skal være medlem af FDF Viborg 1. og 2 skal være medlem af FDF
Samvirket, Viborg, og et medlem skal være advokat. Ved senere ændringer i det
udpegede advokatmedlem, skal nyt advokatmedlem godkendes af Advokatrådet.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der altid er 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf én
skal have tilknytning til FDF Viborg 1., og én til FDF Samvirket, Viborg.
Såfremt en af de to organisationer, hvortil bestyrelsesmedlemmerne skal have
tilknytning, nedlægges, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer have relation til den
tilbageværende organisation.

8.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.
Det påhviler bestyrelsen af føre protokol, hvori medtages alle meddelelser og
oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som dette findes
fornødent.
Bestyrelsen er berettiget til i overensstemmelse med fundatsend bestemmelser at
foretage enhver disposition vedrørende fondens drift og formue.
Til bestyrelsesvedtagelser kræves almindelig stemmeflerhed, hvor andet ikke særligt er
foreskrevet.
Til at tegne fonden kræves underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller
eventuel pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af den samlede bestyrelse.
V. Revision og regnskab.

9.
Fondens regnskabsår er kalenderåret, dog således at første regnskabsår går fra
stiftelsen til førstkommende 31. december.
Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en fuldstændig årsrapport over alle
fondens indtægter og udgifter, aktiver, henlæggelser og forpligtelser.
Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabets
slutning.

10.
Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt revisor, der vælges for 1 år ad
gangen.

VI. Ændring af fundatsen.

11.
Dersom nærværende fundats’ bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom af
andre grunde ændringer af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærkt
ønskelige, kan bestyrelsen ved eenstemmig beslutning foretage ændringer i fundatsen
og i overensstemmelse med den almindelige fondslov § 32.
Ved fondens ophør tilfalder fondens midler primært FDF Viborg 1, sekundært
Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF, til støtte af organisationens
aktiviteter.

VII. Fondsbestyrelse.

12.
Fondens første bestyrelse udgør følgende:
Medlemmer med tilknytning til FDF Viborg 1.:
1. Poul Sjørup
2. Pouli Pedersen
Medlemmer med tilknytning til FDF Samvirket, Viborg:
1. Ole Aaboe Jensen
2. Flemming Nørgaard Pedersen
Udpeget advokatmedlem:
1. Sven Aage Pedersen, Viborg

Vranum, den 7. marts 2007.
>>> retur
>>> retur