Vranum Bakkehus
- midt i naturen
Fundats
Fundats for Fonden Vranum Bakkehus

I. Fondens navn, formål og hjemsted

1.
Fondens navn er Fonden Vranum Bakkehus.
Fondens stifter er FDF Viborg 1.

2.
Fondens formål er at eje, drive og udleje Vranum Bakkehus beliggende Vejlevej 62, 8800 Viborg (matr. nr. 10 m. fl. Vranum By, Almind), idet uddeling udelukkende kan ske til FDF-kredse, spejderkorps og lignende organisationer, samt personer med tilknytning til FDF Viborg 1.

3.
Fondens hjemsted og værneting er Viborg.

II. Fondens formue m.v.

4.
Fondens kapital udgør ejendommen matr. nr. 10 m. fl., Vranum By, Almind, beliggende Vejlevej 62, 8800 Viborg til kontant værdi i henhold til den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2005, kr. 890.000.
Grundkapitalen udgør kr. 500.000, idet fondens bestyrelse er berettiget til i forbindelse med stiftelsen at optage lån, således at der til enhver tid er en friværdi svarende til grundkapitalen på kr. 500.000.
Fondens indtægter består af lejeindtægter fra ejendommen, eventuel rente og udbytte af fondens kapital, samt eventuelle gaver og donationer.
Det bestemmes ved fondens stiftelse, at FDF Viborg 1 til stedse kan leje ejendommen uden betaling af leje.

5.
Fondens bestyrelse udarbejder hvert år i forbindelse med godkendelse af årsrapport et budget for driften for det kommende år og fastsætter her prisniveau for udlejning af ejendommen.

III. Anvendelse af fondens indtægt m. v.

6.
I forbindelse med vedtagelse af årsrapporten, jfr. § 9, afgør fondens bestyrelse, hvor stor en del af fondens årlige nettoindtægt og/eller rådighedskapital, der skal benyttes til uddelinger og/eller hensættelser.
Ved fastsættelse af rådighedsbeløbet er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at der er fornødne midler til vedligeholdelse af ejendommen, ligesom bestyrelsen kan overføre beløbet til næste regnskabsår til senere uddeling.
Årets overskud/rådighedskapital udbetales til støtte af aktiviteter i FDF Viborg 1, og såfremt der i denne kreds ikke er støtteberettigede aktiviteter, da til andre FDF-aktiviteter.

IV. Bestyrelsen.

7.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhægtigt og uberygtede.
2 medlemmer skal være medlem af FDF Viborg 1. og 2 skal være medlem af FDF Samvirket, Viborg, og et medlem skal være advokat. Ved senere ændringer i det udpegede advokatmedlem, skal nyt advokatmedlem godkendes af Advokatrådet.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der altid er 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf én skal have tilknytning til FDF Viborg 1., og én til FDF Samvirket, Viborg.
Såfremt en af de to organisationer, hvortil bestyrelsesmedlemmerne skal have tilknytning, nedlægges, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer have relation til den tilbageværende organisation.

8.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.
Det påhviler bestyrelsen af føre protokol, hvori medtages alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som dette findes fornødent.
Bestyrelsen er berettiget til i overensstemmelse med fundatsend bestemmelser at foretage enhver disposition vedrørende fondens drift og formue.
Til bestyrelsesvedtagelser kræves almindelig stemmeflerhed, hvor andet ikke særligt er foreskrevet.
Til at tegne fonden kræves underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller eventuel pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

V. Revision og regnskab.

9.
Fondens regnskabsår er kalenderåret, dog således at første regnskabsår går fra stiftelsen til førstkommende 31. december.
Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en fuldstændig årsrapport over alle fondens indtægter og udgifter, aktiver, henlæggelser og forpligtelser.
Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabets slutning.

10.
Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

VI. Ændring af fundatsen.

11.
Dersom nærværende fundats’ bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom af andre grunde ændringer af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærkt ønskelige, kan bestyrelsen ved eenstemmig beslutning foretage ændringer i fundatsen og i overensstemmelse med den almindelige fondslov § 32.
Ved fondens ophør tilfalder fondens midler primært FDF Viborg 1, sekundært Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF, til støtte af organisationens aktiviteter.

VII. Fondsbestyrelse.

12.
Fondens første bestyrelse udgør følgende:
Medlemmer med tilknytning til FDF Viborg 1.:
1. Poul Sjørup
2. Pouli Pedersen
Medlemmer med tilknytning til FDF Samvirket, Viborg:
1. Ole Aaboe Jensen
2. Flemming Nørgaard Pedersen
Udpeget advokatmedlem:
1. Sven Aage Pedersen, Viborg

Vranum, den 7. marts 2007.
Om os